“Best Paper Award” ECTI-CON 2020

“Best Paper Award” ECTI-CON 2020ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ “บทความวิจัยดีเด่น” เรื่อง Realization of Tunable Fractional-order Device Based on Ladder Network Approximation ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๋เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย Peradol Pienpichayapong นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.Narongsak Manositthichai นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.Natapong Wongprommoon อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read More

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ทีมจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ได้รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 รางวัลเหรียญทองเรื่อง ชุดต้นแบบสำหรับตรวจสอบคุณภาพระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติเอดีเอส-บีโดย นายวริศ นิลเกษร นายศรุต พูลเกตุ นายอิทธิพัฒน์ ลุ่นเซียะ รางวัลเหรียญทองเรื่อง ระบบข้อมูลสภาวะอวกาศโดย นายภาธร ฉิมสุวรรณ นายศรสิช คะตุ๊ รางวัลเหรียญเงินเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GNSSโดย นายตฤณ พละสาร นายเกษมวัฒน์ ทานะขันธ์

Read More