หลักสูตรปริญญาโท

Name of the ProgramMore Information
(Thai):
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
(English):
Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering (Multi-Disciplinary Program)
Download

Before you apply you should contact a potential advisor