หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications and Network Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications and Network Engineering)
Download