รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ สำนักงาน กสทช.

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมคม สจล.ในฐานะอนุกรรมการด้านความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคของกสทช. เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ (Mayfair) ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อหัวข้อการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. …)

Read More

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ ร่วมพูดคุยกับรายการ INNO TALK Special ตอนพายุสุริยะ

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล GNSS และสภาวะอวกาศ (Head of Thai GNSS and Space Weather Information Data Center) ร่วมพูดคุยกับรายการ INNO Talk Special ตอนพายุสุริยะ โดยทำความรู้จักกับ “พายุสุริยะ” และผลกระทบพร้อมการรับมือ

Read More

Best Paper Award จากงาน ECTI-CON 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมได้รับ “Best Paper Award” จาก การประชุมวิชาการ ECTI-CON 2024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับ “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “Low-Cost Technique for Extracting the Cole-Cole Model Parameters” ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECTI-CON 2024) ครั้งที่ 21 ในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เน้นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล – จิรัฏฐ์…

Read More

อาจารย์ภาควิชาเข้าเยี่ยมชม THAICOM

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับเทคโนโลยีดาวเทียม ตลอดจนห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

Read More

อาจารย์ภาควิชาเข้าเยี่ยมชม GISTDA

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติการดาวเทียม การวางแผนถ่ายภาพ รับสัญญาณ และผลิตข้อมูลดาวเทียม ตลอดจนห้องปฎิบัติการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน (GALAXI Lab) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

Read More

อาจารย์ภาควิชาร่วมพัฒนาหลักสูตรกับบริษัท ESRI Thailand

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมและทำความร่วมมือกับบริษัท ESRI Thailand เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย โดยได้หารือเกี่ยวกับตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมโดรนและเครื่องมือสำหรับการผลิตข้อมูล GIS เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

Read More

โทรคมนาคม ได้รับการจัดอันดับ 1 ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กับผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้ได้รับการจัดลำดับเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering ในประเทศไทยจัดลำดับโดย Research.com

Read More

Best Paper Award จากงาน ECTI-CARD 2024

นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับ “Best Paper Award” จาก การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับ “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “ทุ่นลอยน้ำให้อาหารปลาอัตโนมัติ” ภายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวขนิษฐา บรรเทพ นางสาวชลธิชา สุดประเวศ นางสาวรัชนีกร โมอ่อน รศ.ดร.มนตรี คำเงิน (อาจารย์ที่ปรึกษา) รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

Read More

Best Paper Award จากงาน ECTI-CARD 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับ “Best Paper Award” จากการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับ “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “หุ่นยนต์ส่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทาง” ภายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล – นายณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย – นายศุภโชค หล่อทอง – นางสาวกชกร แย้มโสม – นางสาวจิราภา เงินบุญคง – รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

Read More

อาจารย์ภาควิชาร่วมเสวนาออนไลน เรื่อง พายุสุริยะช่วงวัฏจักรที่ 25 และผลกระทบต่อประเทศไทย

ศาสตรจารย์ ดร.พรชัย ทรัพยนิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมเสวนาพิเศษ (ออนไลน) หัวข้อ “พายุสุริยะช่วงวัฏจักรที่ 25 และผลกระทบต่อประเทศไทย” ร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันและตัวแทนภาคเอกชน วันพุธที่ 15 พ.ค. เวลา 19.00-20.00 น. ลงทะเบียนผ่านลิงค์จาก QR code ในภาพ สนับสนุนโดยโครงการวิจัย Global League บพค. สอวช. กระทรวงอว.

Read More