นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัล GISTDA Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.และทีมที่ได้รับรางวัล GISTDA Award เป็นเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์เดินทางเข้าร่วม RPD Booth Camp ณ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นโดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วยนางสาวธิษณาพัชญ์ ศิวรัชตนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.นายฉัตรเมธา​ ฉันทวิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายอัลฟาฎิล ปุติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวปพิชญา โรจน์สวัสดิ์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวฐิติยาภรณ์ จันทร์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดร.จิรภูมิ บุตรโท อาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. โดยกิจกรรมการแข่งขัน Rapid Prototype Development (RPD) Challenge2023 ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการภัยพิบัติจัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :…

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenges ในงาน KMITL Innovation Expo 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenges ในงาน KMITL Innovation Expo 2024 คือ รางวัล Best Technicalityโครงงาน”โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเทียมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์”โดยนายกฤษณ์ชนะ อินทร์สุขนายธนาเดช ตันไทยอาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา รางวัล Popular Vote Awardsโครงงาน”เครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิต”โดยนางสาวกัลยรัตน์ กรมกองนายธนพล เหมะชัยนางสาวสุพิชฌาย์ ตะโหนดอาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์

Read More

เยี่ยมชมบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับดาวเทียม

28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาดูงาน และเรียนรู้วิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับดาวเทียม ตลอดจนประสบการณ์สำหรับการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

Read More

Telecommunications Seminar ในหัวข้อ “ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Signalling)

Telecommunications Seminar ในหัวข้อ “ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Signalling)” โดยพี่ปิยะดล ถมวัฒนศิลป์; System V&V Leader, Alstom (Thailand) Co.,Ltd. ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00-16:00 น.ที่ห้องบรรยาย Slope 4 ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที้ผ่านมา

Read More

กิจกรรม Enhancing Geospatial Precision: NTRIP Utilization and RTK Training Workshop

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และ ดร.จิรภูมิ บุตรโท อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.พร้อมทีมงานได้จัดกิจกรรม Enhancing Geospatial Precision: NTRIP Utilization and RTK Training Workshop ที่ Institute of Technology of Cambodia กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

Read More

MIC และ NEC เยี่ยมชมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 25 มกราคม 2567 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส และอาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Internal Affairs and Communications; MIC ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานจาก NEC Corporation(Thailand)Ltd. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS แล: Space Weather Excellence Center on GNSS and Space Weather โดยมีงานวิจัยด้าน ionosphere และอุปกรณ์ IFM ของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Read More

Past, Present, and Future of Telecom Industry

ผศ.ดร.เวธิต ภาคพิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Past, Present, and Future of Telecom Industry” ให้กับบริษัท Lao Telecom มหาชน ในวันที่ 12 มกราคม 2567 พร้อมทั้งได้ร่วมออกบูธในงาน Lao Digital Week 2024 ที่ National Convention Hall นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2567

Read More

LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications

การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications” โดยวิทยากร Dr.Warangrat Wiriya Rakuten Mobile (Japan) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(ห้อง T205)

Read More