แนวทางการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมในประเทศไทย

บรรยยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมในประเทศไทย”โดย คุณณัฐวุฒิ อาจปรุผู้อำนวยการสำนักกิจการดาวเทียมสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read More

Machine Intelligence Inspired by Nature: From Animals to Robots

บรรยยายพิเศษ ในหัวข้อ “Machine Intelligence Inspired by Nature: From Animals to Robots”โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology: IST)สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read More

หารือความร่วมมือกับ Lao Telecommunication Public Company

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิศวกรรมโทรคมนาคม ให้การต้นรับ Mr.Alounnadeth Barnchit Deputy General Director พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Lao Telecommunication Public Company ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกงานกับทาง Lao Telecom และในครั้งนี้คณะจาก Lao Telecom ได้เข้าเยี่ยมชมห้องLabของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

Read More

บรรยายพิเศษ “โอกาสและความท้าทายในสายวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.โดยคุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเคียว ดี กรุ๊ป จำกัด

Read More

บรรยายพิเศษ “มาตรฐานสากลISO/IEC 27001”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.โดยคุณพุทธคุณ พุทธวัฒนากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา จาก บริษัท อินโนเวทีฟ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี คอนซัลติง จำกัด

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้า 3 รางวัลจากประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่3 ในโอกาสได้รับ 3 รางวัลจากผลงานการวิจัย เรื่อง “ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวน 3 ย่านความถี่ต่อเครื่องรับจีเอ็นเอสเอส” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รางวัลที่ได้รับ1. รางวัลระดับดีมาก การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 2. รางวัลเหรียญทอง นำผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 3. รางวัลระดับดี การเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รายชื่อนศ.ในทีม– นายชยธร ชัชวาลหิรัญ– นายธนากร ผดุงเวียง– นางสาวชญาภา พริ้มพลาย

Read More