นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัล GISTDA Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.และทีมที่ได้รับรางวัล GISTDA Award เป็นเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์เดินทางเข้าร่วม RPD Booth Camp ณ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นโดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วยนางสาวธิษณาพัชญ์ ศิวรัชตนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.นายฉัตรเมธา​ ฉันทวิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายอัลฟาฎิล ปุติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวปพิชญา โรจน์สวัสดิ์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวฐิติยาภรณ์ จันทร์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดร.จิรภูมิ บุตรโท อาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. โดยกิจกรรมการแข่งขัน Rapid Prototype Development (RPD) Challenge2023 ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการภัยพิบัติจัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :…

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenges ในงาน KMITL Innovation Expo 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenges ในงาน KMITL Innovation Expo 2024 คือ รางวัล Best Technicalityโครงงาน”โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเทียมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์”โดยนายกฤษณ์ชนะ อินทร์สุขนายธนาเดช ตันไทยอาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา รางวัล Popular Vote Awardsโครงงาน”เครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิต”โดยนางสาวกัลยรัตน์ กรมกองนายธนพล เหมะชัยนางสาวสุพิชฌาย์ ตะโหนดอาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์

Read More

กิจกรรม Enhancing Geospatial Precision: NTRIP Utilization and RTK Training Workshop

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และ ดร.จิรภูมิ บุตรโท อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.พร้อมทีมงานได้จัดกิจกรรม Enhancing Geospatial Precision: NTRIP Utilization and RTK Training Workshop ที่ Institute of Technology of Cambodia กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

Read More

MIC และ NEC เยี่ยมชมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 25 มกราคม 2567 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส และอาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Internal Affairs and Communications; MIC ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานจาก NEC Corporation(Thailand)Ltd. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS แล: Space Weather Excellence Center on GNSS and Space Weather โดยมีงานวิจัยด้าน ionosphere และอุปกรณ์ IFM ของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Read More

Past, Present, and Future of Telecom Industry

ผศ.ดร.เวธิต ภาคพิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Past, Present, and Future of Telecom Industry” ให้กับบริษัท Lao Telecom มหาชน ในวันที่ 12 มกราคม 2567 พร้อมทั้งได้ร่วมออกบูธในงาน Lao Digital Week 2024 ที่ National Convention Hall นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2567

Read More

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP)

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ที่ได้ก่อตั้ง บริษัท มณีแลบ จำกัด โดยได้รับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสแอลดีพีซีตามมาตรฐานสื่อสารอวกาศบนชิปเอฟพีจีเอ” โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วยนางสาวกฤติยาภรณ์ เหมือดขุนทด(นักศึกษาปริญญาเอก)นายจตุพร ด้วงทอง (นักศึกษาปริญญาเอก)นายอนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษาปริญญาเอก)นายธนัช ศรีสุภา (นักศึกษาปริญญาโท)

Read More

นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นเรื่อง “ระบบอลวนซับซ้อนสูงต้นทุนต่ำปรับรูปแบบได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์” โดย นายจิรัฏฐ์ ฉิมน้อย นายคุณานนต์ คะระวานิช และ รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ.ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Read More

เสวนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Space Week 2023

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และเครือข่ายทีมวิจัย จัดเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Space Week 2023 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566

Read More