นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP)

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ที่ได้ก่อตั้ง บริษัท มณีแลบ จำกัด โดยได้รับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสแอลดีพีซีตามมาตรฐานสื่อสารอวกาศบนชิปเอฟพีจีเอ” โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วยนางสาวกฤติยาภรณ์ เหมือดขุนทด(นักศึกษาปริญญาเอก)นายจตุพร ด้วงทอง (นักศึกษาปริญญาเอก)นายอนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษาปริญญาเอก)นายธนัช ศรีสุภา (นักศึกษาปริญญาโท)

Read More

นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นเรื่อง “ระบบอลวนซับซ้อนสูงต้นทุนต่ำปรับรูปแบบได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์” โดย นายจิรัฏฐ์ ฉิมน้อย นายคุณานนต์ คะระวานิช และ รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ.ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Read More

เสวนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Space Week 2023

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และเครือข่ายทีมวิจัย จัดเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Space Week 2023 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566

Read More