รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที้ผ่านมา