บรรยยายพิเศษ ในหัวข้อ “Machine Intelligence Inspired by Nature: From Animals to Robots”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology: IST)
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์