หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications Engineering)
Download

ปี 1 เทอม 1
Year 1 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006030แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
01006020ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics 1
3 (3-0-6)
01006021ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
01006024เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (3-0-6)
01006025ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
01006010/
01006011
กลศาสตร์วิศวกรรม/วัสดุวิศวกรรม
engineering mechanics / engineering materials
3 (3-0-6)
01006012/
01006015
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ เขียนแบบวิศวกรรม
computer programming / engineering drawing
3 (2-2-5)
90595001ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
foundation english
3 (3-0-6)
01006028เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
Pre-Activities for engineers
1 (0-3-2)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 1 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006031แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
01006022ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics 2
3 (3-0-6)
01006023ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics Laboratory 2
1 (0-3-2)
01006010/
01006011  
กลศาสตร์วิศวกรรม/วัสดุวิศวกรรม
engineering mechanics / engineering materials
3 (3-0-6)
01006012/
01006015
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ เขียนแบบวิศวกรรม
computer programming / engineering drawing
3 (2-2-5)
90595002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for communication
3 (3-0-6)
90591001เรารัก สจล.
I love KMITL
2 (1-2-3)
90591002กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreational Activities
1 (0-3-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 2 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016101คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
01016230การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis 1
3 (3-0-6)
01016232สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
01016234การออกแบบวงจรดิจิทัลและลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
3 (3-0-6)
01016236สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
90595003ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)  
90592XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิถีแห่งสังคม
General Education
3 (X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 2 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016231การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuit Analysis 2
3 (3-0-6)
01016233คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic and Waves
3 (2-2-5)
01016235อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (3-0-6)
01016237การวัดและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Telecommunications Engineering
Instruments and Measurements
3 (3-0-6)
01016238ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Laboratory
1 (0-3-1)  
01016239ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Theory and Applications
3 (3-0-6)
01016240ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)  
01016262หลักการสื่อสาร
Principles of Communications
3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 3 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016330ระบบควบคุม
Control Systems
3 (3-0-6)
01016331โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง
Communication Network and
Transmission Lines
3 (3-0-6)
01016332การสื่อสารแบบดิจิทัล
Digital Communications
3 (3-0-6)
01016334การสื่อสารทางแสง
Optical Communications
3 (3-0-6)
01016335การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications and Networking
3 (3-0-6)
01016341ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Telecommunications Engineering
Laboratory 1
1 (0-3-1)
90593XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด
General Education
3 (X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 3 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016333ระบบการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile and Wireless Communication System
3 (3-0-6)
01016336/
01016337
วิศวกรรมไมโครเวฟ /การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Microwave Engineering/
Digital Signal Processing
3 (3-0-6) / 3 (2-2-5)
01016338/
01016339
วิศวกรรมสายอากาศ/เทคโนโลยีการสื่อสารแถบความถี่กว้างสมัยใหม่
Antenna Engineering/ Modern Broadband
Communication Technologies
3 (3-0-6) / 3 (3-0-6)
01016340สัมมนาทางวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม
Professional Telecommunications Engineering Seminars
1 (0-3-1)
01016342ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
Telecommunications Engineering Laboratory 2
1 (0-3-1)  
01016343เตรียมโครงงาน
Pre-Project
1 (0-3-6)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
Telecommunications Elective
3 (X-X-X)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
Telecommunications Elective
3 (X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
Year 3 Semester 3 (Summer)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006004การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
0 (0-45-0)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 4 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016550โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Telecommunications Engineering Project 1
3 (0-9-6)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
Telecommunication Elective
3 (X-X-X)
90591XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต
General Eduction
3 (X-X-X)
90595XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร
General Eduction
3 (X-X-X)
XXXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3 (3-0-6)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 4 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016551โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
Telecommunications Engineering Project 2
3 (0-9-6)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective
3 (X-X-X)
90594XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ
General Eduction
3 (X-X-X)
9059XXXXวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Eduction
3 (X-X-X)
XXXXXXXXวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3 (3-0-6)  

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective

01016450 การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) 3(3-0-6)

01016451 การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming) 3(2-2-5)

01016452 เทคโนโลยีการสื่อสารการบินเบื้องต้น (Introduction to Aeronautical Communications) 3(3-0-6)

01016453 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) 3(3-0-6)

01016454 เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (Advanced Network Technology) 3(2-2-5)

01016455 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงบนอุปกรณ์ FPGA Advanced Digital Systems Design on FPGA 3(2-3-6)

01016456 การสื่อสารทางสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Communications) 3(3-0-6)

01016457 เทคโนโลยีช่องสัญญาณการอ่านข้อมูล (Read Channel Technology) 3(3-0-6)

01016458 การเข้ารหัสแหล่งกําเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (Source and Channel Coding) 3(3-0-6)

01016459 การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuits Design) 3(3-0-6)

01016460 การประยุกต์ใช้วงจรรวมสำหรับการสื่อสาร (Integrated Circuit Application for Communications) 3(2-2-5)

01016461 การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห์ (Multi-Carrier Digital Communications) 3(3-0-6)

01016462 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication System) 3(3-0-6)

01016463 ระบบเรดาร์และการหาตำแหน่ง (Radar and Localization Systems) 3(3-0-6)

01016464 วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (Digital Broadcasting Engineering) 3(3-0-6)

01016465 เทคโนโลยีระบบวิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Radio System Technology) 3(2-2-5)

01016466 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Special Topics in Telecommunications Engineering) 3(3-0-6)