หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications and Network Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications and Network Engineering)
Download

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective

วิชาเลือกด้านการออกแบบวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล
01016478       การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuits Design)
01016479       การประยุกต์ใช้วงจรรวมสำหรับการสื่อสาร (Integrated Circuit Application for Communications)
01016359       การออกแบบระบบดิจิทัลบนอุปกรณ์ FPGA (Digital Systems Design on FPGA)

วิชาเลือกด้านการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
01016356       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
01016476       การประมวลผลภาพ (Digital Image Processing)
01016363       ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
01016475       การสื่อสารทางสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Communications)
01016480       การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห์ (Multi-Carrier Digital Communications)
01016477       การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (Source and Channel Coding)
01016483       วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (DIGITAL Broadcasting Engineering)
01016361       การสื่อสารประเภทเครื่องจักรและการพัฒนาอุปกรณ์ไอโอที (Machine Type Communications and IoT Devices Development)
01016364       เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล (Data Storage Technologies)
01016487       อาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling)

วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคม
01016489       การออกแบบระบบโครงข่ายสาย (Cabling Network System Design)
01016490       โครงข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (Communication Engineering Network)
01016484       การหาค่าเหมาะที่สุดและการวางแผนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Planning and Optimization)
01016470       การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System)
01016471       การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming)
01016474       เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (Advanced Network Technology)
01016473       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

วิชาเลือกด้านระบบนำร่องและการสื่อสารอวกาศ
01016472       เทคโนโลยีซีเอ็นเอสสำหรับกิจการการบิน (Communication, Navigation and Surveillance (CNS) technology for aviation)
01016485       เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสและการระบุตำแหน่งชาญฉลาด (Global Navigation Satellite System (GNSS) Technology and Location Intelligence)
01016482       เทคโนโลยีเรดาร์และการหาตำแหน่ง (Radar and Positioning Techniques)
01016362       การออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite Design and Development)

วิชาเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
01016488       การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication Regulatory)
01016486       หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Special Topics in Telecommunications Engineering)