หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications and Network Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications and Network Engineering)
Download

ปี 1 เทอม 1
Year 1 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006030แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
01006020ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics 1
3 (3-0-6)
01006021ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
01006024เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (3-0-6)
01006025ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
01006011วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
01006012  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-2-5)
90595001ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
foundation english
3 (3-0-6)
01006028เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
Pre-Activities for engineers
1 (0-3-2)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 1 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006031แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
01006022ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics 2
3 (3-0-6)
01006023ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics Laboratory 2
1 (0-3-2)
01006010  กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
01006015เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-2-5)
90595002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for communication
3 (3-0-6)
90XXXXXXโรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2 (1-2-3)
90591002กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreational Activities
1 (0-3-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 2 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016110คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
01016111ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม
Probability and Statistics for Engineering
3 (3-0-6)
01016258สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
01016250การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
3 (3-0-6)
01016251ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Laboratory
1 (0-3-1)
01016254การออกแบบวงจรดิจิทัลและลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
3 (3-0-6)
01016255ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก
Digital Circuit and Logic Design Laboratory
1 (0-3-1)
90595003ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 2 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016252สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Waves
3 (3-0-6)
01016256อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (3-0-6)
01016257ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Laboratory
1 (0-3-1)  
01016260ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน
Embedded Systems and Applications
3 (3-0-6)
01016261ปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems Laboratory
1 (0-3-1)  
01016350ระบบควบคุม
Control Systems
3 (3-0-6)
01016262หลักการสื่อสาร
Principles of Communications
3 (3-0-6)
90XXXXXXกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General Education
3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 3 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016357วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
01016355วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (3-0-6)
01016354การสื่อสารทางแสง
Optical Communications
3 (3-0-6)
01016259การสื่อสารแบบดิจิทัล
Digital Communications
3 (3-0-6)
01016263การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications and Networking
3 (3-0-6)
01016264ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Telecommunications Engineering Laboratory 1
1 (0-3-1)  
90XXXXXXกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General Education
3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 3 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016353การสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่
Wireless and Mobile Communications
3 (3-0-6)
01016481การสื่อสารผ่านดาวเทียมและอวกาศ 
Satellite and Space Communications
3 (3-0-6)
01016358โครงข่ายการสื่อสารแถบความถี่กว้างและแคบ
Broadband and Narrowband Communication Networks
3 (3-0-6)
01016360เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนและการประมวลผลกลุ่มเมฆ
Network Virtualization and Cloud Computing
3 (3-0-6)
01016265ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
Telecommunications Engineering Laboratory 2
1 (0-3-1)  
01016267สัมมนาทางวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Professional Telecommunications Engineering Seminars 1
0 (0-2-1)
90XXXXXXกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General Education
3 (3-0-6)
01016266เตรียมโครงงาน
Pre-Project
1 (0-3-6)  

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
Year 3 Semester 3 (Summer)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006004การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
0 (0-45-0)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 4 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective
3 (3-0-6)  
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective
3 (3-0-6)  
90XXXXXXกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General Eduction
3 (3-0-6)
XXXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3 (3-0-6)  
01016560โครงงานวิศวกรรม 1
Engineering Capstone Project 1
3 (0-9-6)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 4 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective
3 (3-0-6)  
01016268สัมมนาทางวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
Professional Telecommunications Engineering Seminars 2
0 (0-2-1)
90XXXXXXกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General Eduction
3 (3-0-6)
90XXXXXXกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General Eduction
3 (3-0-6)
XXXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3 (3-0-6)  
01016561โครงงานวิศวกรรม 2
Engineering Capstone Project 2
3 (0-9-6)  

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Telecommunication Elective

วิชาเลือกด้านการออกแบบวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล
01016478       การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuits Design)
01016479       การประยุกต์ใช้วงจรรวมสำหรับการสื่อสาร (Integrated Circuit Application for Communications)
01016359       การออกแบบระบบดิจิทัลบนอุปกรณ์ FPGA (Digital Systems Design on FPGA)

วิชาเลือกด้านการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
01016356       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
01016476       การประมวลผลภาพ (Digital Image Processing)
01016363       ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
01016475       การสื่อสารทางสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Communications)
01016480       การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห์ (Multi-Carrier Digital Communications)
01016477       การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (Source and Channel Coding)
01016483       วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (DIGITAL Broadcasting Engineering)
01016361       การสื่อสารประเภทเครื่องจักรและการพัฒนาอุปกรณ์ไอโอที (Machine Type Communications and IoT Devices Development)
01016364       เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล (Data Storage Technologies)
01016487       อาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling)

วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคม
01016489       การออกแบบระบบโครงข่ายสาย (Cabling Network System Design)
01016490       โครงข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (Communication Engineering Network)
01016484       การหาค่าเหมาะที่สุดและการวางแผนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Planning and Optimization)
01016470       การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System)
01016471       การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming)
01016474       เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (Advanced Network Technology)
01016473       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

วิชาเลือกด้านระบบนำร่องและการสื่อสารอวกาศ
01016472       เทคโนโลยีซีเอ็นเอสสำหรับกิจการการบิน (Communication, Navigation and Surveillance (CNS) technology for aviation)
01016485       เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสและการระบุตำแหน่งชาญฉลาด (Global Navigation Satellite System (GNSS) Technology and Location Intelligence)
01016482       เทคโนโลยีเรดาร์และการหาตำแหน่ง (Radar and Positioning Techniques)
01016362       การออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite Design and Development)

วิชาเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
01016488       การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication Regulatory)
01016486       หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Special Topics in Telecommunications Engineering)