หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Space and Geospatial Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Space and Geospatial Engineering)
Download


กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Space and Geospatial Engineering Elective

 

  กลุ่มวิชาเลือกด้านการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
01406410
01406411
01406412
01406413
01406414
การออกแบบระบบดิจิทัลบนอุปกรณ์ FPGA (Digital Systems Design on FPGA)
การประมวลผลภาพ
การบริหารจัดการเครือข่าย
ทฤษฎีระบบควบคุมและการประยุกต์ใช้ (Control systems theory and applications)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบนำร่องและการสื่อสารอวกาศ
01406420
01406421
เทคโนโลยีเรดาร์และการหาตำแหน่ง
เทคโนโลยีซีเอ็นเอสสำหรับกิจการการบิน (Communication, Navigation and Surveillance (CNS) technology for aviation)
  กลุ่มวิชาเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ
01406430
01406431
01406432
สภาวะอวกาศและการประยุกต์ใช้งาน
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ข้อกำหนดและกฎหมายด้านกิจการอวกาศ