หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Communications and Network Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Communications and Network Engineering)
Download

วิชาเลือกเฉพาะทาง / วิชาเลือกเสรี
Communication and Network Engineering Elective
/ Free Elective

วิชาเลือกด้านการออกแบบวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล
01016624       การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuits Design)
01016625       การประยุกต์ใช้วงจรรวมสำหรับการสื่อสาร (Integrated Circuit Application for Communications)
01016626       การออกแบบระบบดิจิทัลบนอุปกรณ์ FPGA (Digital Systems Design on FPGA)
01016627       ทฤษฎีระบบควบคุมและการประยุกต์ใช้(Control systems theory and applications)

วิชาเลือกด้านการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
01016628       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
01016629       การประมวลผลภาพ (Digital Image Processing)
01016630       ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
01016631       การสื่อสารทางสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Communications)
01016632       การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห์ (Multi-Carrier Digital Communications)
01016633       โครงข่ายการสื่อสารแถบความถี่กว้าง(broadband communication networks)
01016634       การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (Source and Channel Coding)
01016635       วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (Digital Broadcasting Engineering)
01016636       เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล (Data Storage Technologies)
01016637       อาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling)
01016638       การหาค่าเหมาะที่สุดและการวางแผนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Planning and Optimization)

วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีโครงข่ายคอมพิวเตอร์
01016639       การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System)
01016640       การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming)
01016641       เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (Advanced Network Technology)
01016642       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

วิชาเลือกด้านระบบนำร่องและการสื่อสารอวกาศ
01016643       เทคโนโลยีซีเอ็นเอสสำหรับกิจการการบิน (Communication, Navigation and Surveillance (CNS) technology for aviation)
01016644       เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสและการระบุตำแหน่งชาญฉลาด (Global Navigation Satellite System (GNSS) Technology and Location Intelligence)
01016645       เทคโนโลยีเรดาร์และการหาตำแหน่ง (Radar and Positioning Techniques)
01016646       การออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite Design and Development)

วิชาเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย
01016647       การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication Regulatory)
01016648       หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Special Topics in Telecommunications Engineering)