หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Communications and Network Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Communications and Network Engineering)
Download

ปี 1 เทอม 1
Year 1 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016107แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
Introduction to calculus for electrical engineering
3 (3-0-6)
01006020ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics 1
3 (3-0-6)
01006021ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
01006010กลศาสตร์วิศวกรรม
engineering mechanics
3 (3-0-6)
01006015เขียนแบบวิศวกรรม
engineering drawing
3 (2-2-5)
01006024เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (3-0-6)
01006025ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
90641007พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizen
3 (3-0-6)
90641008พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ**
Introduction to english communication skills
**สำหรับนักศึกษาที่สอบ Placement Test ไม่ผ่านตามเกณฑ์เท่านั้น
0 (0-0-45)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 1 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016108แคลคูลัสขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
advanced calculus for electrical engineering
3 (3-0-6)
01006022ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics 2
3 (3-0-6)
01006023ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics Laboratory 2
1 (0-3-2)
01016106วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
materials for electrical engineering
3 (3-0-6)
01006012การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
computer programming
3 (2-2-5)
90642036เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
pre-activities for engineers
1 (0-3-0)
90642118โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
application software for business
2 (1-2-3)
90641004โครงงานกลุ่ม 1
team-project 1
1 (0-2-1)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 2 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016109พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
linear algebra and differential equations
3 (3-0-6)
01016206สนามแแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic fields
3 (3-0-6)
01016201สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
01016202การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
3 (3-0-6)
01016203ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Laboratory
1 (0-3-1)
01016208การออกแบบวงจรดิจิทัลและลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
3 (3-0-6)
01016209ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก
Digital Circuit and Logic Design Laboratory
1 (0-3-1)
90641009ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 1
intercultural communication skills in english 1
3 (3-0-6)  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 2 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016113ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
probability and statistics for electrical engineering
3 (3-0-6)
01016207คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเดินทางของคลื่น
ELECTROMAGNETIC WAVES AND PROPAGATIONS
3 (3-0-6)
01016204อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (3-0-6)
01016205ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Laboratory
1 (0-3-1)  
01016210ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน
Embedded Systems and Applications
3 (3-0-6)
01016212หลักการสื่อสาร
Principles of Communications
3 (3-0-6)
90641005โครงงานกลุ่ม 2
Team-Project 2
1 (0-2-1)
90641010ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 2
intercultural communication skills in english 2
3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 3 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016301วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
01016302วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (3-0-6)
01016304การสื่อสารทางแสงและโครงข่าย
Optical Communications and Networking
3 (3-0-6)
01016303การสื่อสารแบบดิจิทัล
Digital Communications
3 (3-0-6)
01016307การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications and Networking
3 (3-0-6)
01016310ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 1
Communications and Network Engineering Laboratory 1
1 (0-3-1)  
9064XXXกลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร
language and communication course
3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 3 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016305การสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่
Wireless and Mobile Communications
3 (3-0-6)
01016306การสื่อสารผ่านดาวเทียมและอวกาศ 
Satellite and Space Communications
3 (3-0-6)
01016308การสื่อสารประเภทเครื่องจักรและไอโอทีโปรโตคอล
machine type communications and iot protocols
3 (3-0-6)
01016309เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนและการประมวลผลกลุ่มเมฆ
Network Virtualization and Cloud Computing
3 (3-0-6)
01016311ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 2
Communications and Network Engineering Laboratory 2
1 (0-3-1)  
01016312สัมมนาทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
Professional Communications and Network Engineering Seminars
0 (0-2-1)
90641006โครงงานกลุ่ม 3
team-project 3
1 (0-2-1)
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
communications and network engineering elective
3 (3-0-6)
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
communications and network engineering elective
3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
Year 3 Semester 3 (Summer)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006004การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
0 (0-45-0)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

เฉพาะนักศึกษาที่เลือกกลุ่มการศึกษาทางเลือก โครงงานวิศวกรรม
Year 4 Semester 1

for Students who choose Engineering Capstone Project

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01016501โครงงานวิศวกรรม
Engineering Capstone Project
6 (0-45-25)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

เฉพาะนักศึกษาที่เลือกกลุ่มการศึกษาทางเลือก สหกิจศึกษา
Year 4 Semester 1

for Students who choose Cooperative Education

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006029สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-45-0)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 4 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
Communications and Network Engineering Elective
3 (3-0-6)  
010164XXกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
Communications and Network Engineering Elective
3 (3-0-6)
9064XXXXกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Eduction Course
3 (3-0-6)
9064XXXXกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Eduction Course
3 (3-0-6)
XXXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3 (3-0-6)  
XXXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3 (0-0-6)  

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Communication and Network Elective

วิชาเลือกด้านการออกแบบวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล
01016410       การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuits Design)
01016411       การประยุกต์ใช้วงจรรวมสำหรับการสื่อสาร (Integrated Circuit Application for Communications)
01016412      การออกแบบระบบดิจิทัลบนอุปกรณ์ FPGA (Digital Systems Design on FPGA) 01016413 ทฤษฎีระบบควบคุมและการประยุกต์ใช้(Control systems theory and applications)

วิชาเลือกด้านการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
01016414       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
01016415       การประมวลผลภาพ (Digital Image Processing)
01016416      ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
01016417       การสื่อสารทางสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Communications)
01016418       การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห์ (Multi-Carrier Digital Communications) 01016419 โครงข่ายการสื่อสารแถบความถี่กว้าง(broadband communication networks)
01016420       การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (Source and Channel Coding)
01016421       วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (Digital Broadcasting Engineering)
01016361       การสื่อสารประเภทเครื่องจักรและการพัฒนาอุปกรณ์ไอโอที (Machine Type Communications and IoT Devices Development)
01016422       เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล (Data Storage Technologies)
01016423       อาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling) 01016424       การหาค่าเหมาะที่สุดและการวางแผนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Planning and Optimization)

วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคม
01016425       การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System)
01016426       การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming)
01016427      เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (Advanced Network Technology)
01016428       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

วิชาเลือกด้านระบบนำร่องและการสื่อสารอวกาศ
01016429       เทคโนโลยีซีเอ็นเอสสำหรับกิจการการบิน (Communication, Navigation and Surveillance (CNS) technology for aviation)
01016430       เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสและการระบุตำแหน่งชาญฉลาด (Global Navigation Satellite System (GNSS) Technology and Location Intelligence)
01016431       เทคโนโลยีเรดาร์และการหาตำแหน่ง (Radar and Positioning Techniques)
01016432       การออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite Design and Development)

วิชาเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย
01016433       การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication Regulatory)
01016434       หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Special Topics in Telecommunications Engineering)