หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ข้อมูลทั่วไปรายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Communications and Electronics Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมการสื่อสารแและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Communications and Electronics Engineering)
Download

วิชาเลือกเฉพาะทาง / วิชาเลือกเสรี
Communication Elective
/ Free Elective

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
01346018        การออกแบบวงจรรวม (INTEGRATED CIRCUITS DESIGN)
01346019        โครงข่ายการสื่อสารแถบความถี่กว้าง (BROADBAND COMMUNICATION NETWORKS)
01346020       วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (DIGITAL Broadcasting Engineering)
01346021        เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (ADVANCED NETWORK TECHNOLOGY)
01346022       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CYBER SECURITY)
01346023       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DIGITAL SIGNAL PROCESSING)
01346024       การออกแบบตัวกรองไฟฟ้าแบบแอกทีฟ (ACTIVE FILTERS DESIGN)
01346025       การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (SOURCE AND CHANNEL CODING)
01346026       อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ (BIOMEDICAL ELECTRONICS)
01346027       หัวข้อเรื่องพิเศษด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสาร (SPECIAL TOPICS IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES)
01346028        หัวข้อเรื่องพิเศษด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (SPECIAL TOPICS IN ELECTRONICS TECHNOLOGIES)