หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ข้อมูลทั่วไปรายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Communications and Electronics Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมการสื่อสารแและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Communications and Electronics Engineering)
Download

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 1 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01346000คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ENGINEERING MATHEMATICS 1
3 (3-0-6)
01346002วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS
3 (3-0-6)
01346004คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)
90642036เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS
1 (0-3-0)
90642118โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
APPLICATION SOFTWARE FOR BUSSINESS
2 (1-2-3)
90641007พลเมืองดิจิทัล
DIGITAL CITIZEN
3 (3-0-6)
90644xxxวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION COURSES
3 (x-x-x)
XXXXXXXXวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
FREE ELECTIVE
3 (x-x-x)
90641008พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS
** สำหรับนักศึกษาที่สอบ Placement Test ไม่ผ่านตามเกณฑ์เท่านั้น **
0 (0-0-45)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 1 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01346001คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ENGINEERING MATHEMATICS 2
3 (3-0-6)
01346003อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ENGINEERING ELECTRONICS
3 (3-0-6)
01346006ระบบควบคุม
CONTROL SYSTEMS
3 (3-0-6)
01346009หลักการสื่อสาร
PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
01346005วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ENGINEERING ELECTROMAGNETICS
3 (3-0-6)
90641004โครงงานกลุ่ม 1
TEAM-PROJECT 1
1 (0-2-1)
90644xxxวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION COURSES
3 (x-x-x)
xxXXXXXXวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
FREE ELECTIVE
3 (3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 2 Semester 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01346016การสื่อสารแบบดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION
3 (3-0-6)
01346007การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
3 (3-0-6)
01346012สายอากาศและการเดินทางของคลื่น
ANTENNA AND WAVE PROPAGATION
3 (3-0-6)
01346010เทคโนโลยีและการส่งสัญญาณไมโครเวฟ
MICROWAVE TECHNOLOGY AND TRANSMISSION
3 (3-0-6)
01346011การสื่อสารทางแสงและโครงข่าย
OPTICAL COMMUNICATIONS AND NETWORKING
3 (3-0-6)
01346013ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1
COMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING LABORATORY 1
1 (0-3-2)
90641005โครงงานกลุ่ม 2
TEAM-PROJECT 2
1 (0-2-1)
90641009ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 1
INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1
3 (3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 2 Semester 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01346017ตัวตรวจรู้ และ ตัวแปลง
SENSOR AND TRANSDUCERS
3 (3-0-6)
01346015อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
POWER ELECTRONIC
3 (3-0-6)
01346008ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน
EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
3 (3-0-6)
013464XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
COMMUNICATION AND ELECTRONIC ELECTIVE
3 (3-0-6)
01346014ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2
COMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING LABORATORY 2
1 (0-3-2)
90641006โครงงานกลุ่ม 3
TEAM-PROJECT 3
1 (0-3-2)
90641010ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 2
INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2
3 (3-0-6)
90644xxxวิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร
LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES
3 (X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 3 Semester 1

เฉพาะนักศึกษาที่เลือกกลุ่มการศึกษาทางเลือก โครงงานวิศวกรรม (Engineering project)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01346029โครงงานวิศวกรรม
ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
6 (0-45-25)

เฉพาะนักศึกษาที่เลือกกลุ่มการศึกษาทางเลือก สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01006029สหกิจศึกษา
COOPERATIVE EDUCATION
6 (0-45-0)  

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง
Communication Elective

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
01346018        การออกแบบวงจรรวม (INTEGRATED CIRCUITS DESIGN)
01346019        โครงข่ายการสื่อสารแถบความถี่กว้าง (BROADBAND COMMUNICATION NETWORKS)
01346020       วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล (DIGITAL Broadcasting Engineering)
01346021        เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง (ADVANCED NETWORK TECHNOLOGY)
01346022       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CYBER SECURITY)
01346023       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DIGITAL SIGNAL PROCESSING)
01346024 การออกแบบตัวกรองไฟฟ้าแบบแอกทีฟ (ACTIVE FILTERS DESIGN)
01346025       การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ (SOURCE AND CHANNEL CODING)
01346026       อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ (BIOMEDICAL ELECTRONICS)
01346027       หัวข้อเรื่องพิเศษด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสาร (SPECIAL TOPICS IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES)
01346028        หัวข้อเรื่องพิเศษด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (SPECIAL TOPICS IN ELECTRONICS TECHNOLOGIES)