หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ร่วมพัฒนากับ GISTDA และภาควิชาโทรคมนาคม สจล.

หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ หลักสูตรใหม่และหลักสูตรแรกในอาเซียน ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอ และได้ทาง GISTDA มาร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางที่มีความเชียวชาญในโลกอนาคตและโลกปัจจุบัน เป็นการผนวกความรู้และทักษะด้านการพัฒนาดาวเทียม บริหารจัดการดาวเทียม การดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ การใช้ sensor เพื่อรับรู้ข้อมูล การทำแผนที่ รวมถึงการบริหารและการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ

Read More

เยี่ยมชมบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับดาวเทียม

28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาดูงาน และเรียนรู้วิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับดาวเทียม ตลอดจนประสบการณ์สำหรับการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

Read More

Telecommunications Seminar ในหัวข้อ “ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Signalling)

Telecommunications Seminar ในหัวข้อ “ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Signalling)” โดยพี่ปิยะดล ถมวัฒนศิลป์; System V&V Leader, Alstom (Thailand) Co.,Ltd. ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00-16:00 น.ที่ห้องบรรยาย Slope 4 ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที้ผ่านมา

Read More

LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications

การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications” โดยวิทยากร Dr.Warangrat Wiriya Rakuten Mobile (Japan) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(ห้อง T205)

Read More

การฝึกปฏิบัติร่วมกับบริษัท ZTE

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าเรียนภาคปฏิบัติวิชา Telecommunication Laboratory 2 ที่บริษัท ZTE จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และบริษัท ZTE จำกัด เพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

Read More