นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับ “Best Paper Award” จาก การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับ “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “ทุ่นลอยน้ำให้อาหารปลาอัตโนมัติ” ภายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

นางสาวขนิษฐา บรรเทพ

นางสาวชลธิชา สุดประเวศ

นางสาวรัชนีกร โมอ่อน

รศ.ดร.มนตรี คำเงิน (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี (อาจารย์ที่ปรึกษา)