คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กับผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้ได้รับการจัดลำดับเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering ในประเทศไทยจัดลำดับโดย Research.com