คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมและทำความร่วมมือกับบริษัท ESRI Thailand เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย โดยได้หารือเกี่ยวกับตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมโดรนและเครื่องมือสำหรับการผลิตข้อมูล GIS เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567