นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับ “Best Paper Award” จากการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับ “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “หุ่นยนต์ส่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทาง” ภายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

– นายณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย

– นายศุภโชค หล่อทอง

– นางสาวกชกร แย้มโสม

– นางสาวจิราภา เงินบุญคง

– รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี (อาจารย์ที่ปรึกษา)