ศาสตรจารย์ ดร.พรชัย ทรัพยนิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมเสวนาพิเศษ (ออนไลน) หัวข้อ “พายุสุริยะช่วงวัฏจักรที่ 25 และผลกระทบต่อประเทศไทย” ร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันและตัวแทนภาคเอกชน

วันพุธที่ 15 พ.ค. เวลา 19.00-20.00 น. ลงทะเบียนผ่านลิงค์จาก QR code ในภาพ

สนับสนุนโดยโครงการวิจัย Global League บพค. สอวช. กระทรวงอว.