รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมคม สจล.ในฐานะอนุกรรมการด้านความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช.เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเป็นระยะ 2 วัน

โดยวันแรก วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อหัวขข้อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์

และวันสุดท้าย วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2