หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ หลักสูตรใหม่และหลักสูตรแรกในอาเซียน ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอ และได้ทาง GISTDA มาร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางที่มีความเชียวชาญในโลกอนาคตและโลกปัจจุบัน เป็นการผนวกความรู้และทักษะด้านการพัฒนาดาวเทียม บริหารจัดการดาวเทียม การดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ การใช้ sensor เพื่อรับรู้ข้อมูล การทำแผนที่ รวมถึงการบริหารและการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ