ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.และทีมที่ได้รับรางวัล GISTDA Award เป็นเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์เดินทางเข้าร่วม RPD Booth Camp ณ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย
นางสาวธิษณาพัชญ์ ศิวรัชตนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
นายฉัตรเมธา​ ฉันทวิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายอัลฟาฎิล ปุติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวปพิชญา โรจน์สวัสดิ์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวฐิติยาภรณ์ จันทร์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.จิรภูมิ บุตรโท อาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.

โดยกิจกรรมการแข่งขัน Rapid Prototype Development (RPD) Challenge2023 ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการภัยพิบัติ
จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ National Space Policy Secretariat, Cabinet Office of Japan (CAO) และ Sony Group Corporation

นำเสนอผลงานในชื่อทีม “Mishirase ミ知らせ”
หัวข้อ “ระบบแจ้งเตือนและประสานงานระหว่างผู้ประสบภัยและหน่วยกู้ภัยในเหตุการณ์น้ำท่วม”
(Mishi is michibiki, Shiraseru is notify)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง แนวคิดการพัฒนาต่อยอดการใช้ Application เพื่อพัฒนาต้นแบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียม ระบุตำแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service) ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ