ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenges ในงาน KMITL Innovation Expo 2024 คือ

รางวัล Best Technicality
โครงงาน”โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเทียมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์”โดย
นายกฤษณ์ชนะ อินทร์สุข
นายธนาเดช ตันไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา

รางวัล Popular Vote Awards
โครงงาน”เครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิต”โดย
นางสาวกัลยรัตน์ กรมกอง
นายธนพล เหมะชัย
นางสาวสุพิชฌาย์ ตะโหนด
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์