เมื่อวันพฤหัสฯที่ 25 มกราคม 2567 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส และอาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Internal Affairs and Communications; MIC ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานจาก NEC Corporation(Thailand)Ltd. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS แล: Space Weather Excellence Center on GNSS and Space Weather โดยมีงานวิจัยด้าน ionosphere และอุปกรณ์ IFM ของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.