การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications” โดยวิทยากร Dr.Warangrat Wiriya Rakuten Mobile (Japan) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(ห้อง T205)