รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เป็นตัวแทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสถาบันไทยโคเซ็น ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566