ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ที่ได้ก่อตั้ง บริษัท มณีแลบ จำกัด โดยได้รับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสแอลดีพีซีตามมาตรฐานสื่อสารอวกาศบนชิปเอฟพีจีเอ”

โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมือดขุนทด(นักศึกษาปริญญาเอก)
นายจตุพร ด้วงทอง (นักศึกษาปริญญาเอก)
นายอนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษาปริญญาเอก)
นายธนัช ศรีสุภา (นักศึกษาปริญญาโท)