รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เป็น plenary speaker ใน ZTE Global Services Ecosystem Forum วันที่ 15 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “5G Mobile Industry in Thailand and Asia Pacific”