ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นเรื่อง “ระบบอลวนซับซ้อนสูงต้นทุนต่ำปรับรูปแบบได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์” โดย นายจิรัฏฐ์ ฉิมน้อย นายคุณานนต์ คะระวานิช และ รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ.ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่