บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Space Economy and Mu Space” โดย นายภูริช พุคยาภรณ์ (Satellite Lead)
Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd., Bangkok
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์