รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ FARE project ครั้งที่ 2 (Shift Fundamental to Applied Research) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร