ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม รางวัล Presentation Award และ Encouragement Award ในงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา (3rd Thailand-Japan Microwave Student Workshop :TJMWSW) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาไทยและญี่ปุ่นทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ ภายใต้การสนับสนุนของสมาคม IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบผสม (Hybrid presentation) ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นทุกปี โดยครั้งนี้เจ้าภาพร่วมคือสมาคม IEICE และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565

————————-

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

– นางสาวภูริชญา วิชัยดิษฐ์ ปริญญาโท
– นายชลันธร อินทโชติ ปริญญาโท
– นายพิสิษฐ์ จันแปงเงิน นักศึกษาปริญญาเอก (โดยมีผู้ร่วมวิจัย) และ
– ศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์