บรรยยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมในประเทศไทย”
โดย คุณณัฐวุฒิ อาจปรุ
ผู้อำนวยการสำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์