นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่3 ในโอกาสได้รับ 3 รางวัลจากผลงานการวิจัย เรื่อง “ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวน 3 ย่านความถี่ต่อเครื่องรับจีเอ็นเอสเอส” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🏆รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลระดับดีมาก การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
2. รางวัลเหรียญทอง นำผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
3. รางวัลระดับดี การเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

🏆รายชื่อนศ.ในทีม
– นายชยธร ชัชวาลหิรัญ
– นายธนากร ผดุงเวียง
– นางสาวชญาภา พริ้มพลาย