วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00
วิทยากร คุณนนทวัตต์ สาระมาน