“Best Paper Award” ECTI-CON 2020
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ “บทความวิจัยดีเด่น” เรื่อง Realization of Tunable Fractional-order Device Based on Ladder Network Approximation ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๋เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย

Peradol Pienpichayapong นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.
Narongsak Manositthichai นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.
Natapong Wongprommoon อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร