ทีมจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ได้รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563


รางวัลเหรียญทอง
เรื่อง ชุดต้นแบบสำหรับตรวจสอบคุณภาพระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ
เอดีเอส-บี
โดย นายวริศ นิลเกษร
นายศรุต พูลเกตุ
นายอิทธิพัฒน์ ลุ่นเซียะ


รางวัลเหรียญทอง
เรื่อง ระบบข้อมูลสภาวะอวกาศ
โดย นายภาธร ฉิมสุวรรณ
นายศรสิช คะตุ๊

รางวัลเหรียญเงิน
เรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GNSS
โดย นายตฤณ พละสาร
นายเกษมวัฒน์ ทานะขันธ์