ธนภูมิ สุวรรณวารี/ปภาวรินทร์ พรหมมาศ/ปรินทร พันธ์สวัสดิ์/พิพัฒน์ พรหมมี ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคเบาหวานจากปัสสาวะในห้องน้ำชาย”