สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความรู้ด้านการออกแบบและการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ Pipat Prommee #RAST #CUBESAT #THHAM #KMITL #KRAC #HS0AC #HS0AJ #HS1FVL #HS2JFW #E21QJU

Posted by Pakorn Watanachaturaporn on Friday, April 5, 2019