หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี
Assoc.Prof.Dr. Yuttapong Rangsanseri

รองหัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
Assoc.Prof.Dr. Pipat Prommee

เลขานุการภาควิชา

ผศ.ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
Asst.Prof.Dr. Watid Phakphisut

อาจารย์

ศ.ดร.วิวัฒน์ กิรานนท์
Prof.Dr. Wiwat Kiranon
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
Prof.Dr. Monai Krairiksh
ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ
Prof.Dr. Pornchai Supnithi
รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค
Assoc.Prof.Dr. Suvepon Sitthichivapak
รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
Assoc.Prof.Dr. Pramote Wardkein
รศ.ดร.วิภา แสงพิสิทธิ์
Assoc.Prof.Dr. Wipa Sangpisit
รศ.ดร.จีรสุดา โกษียาภรณ์
Assoc.Prof.Dr. Jeerasuda Koseeyaporn
รศ.ดร.มนตรี คำเงิน
Assoc.Prof.Dr. Montree Kumngern
รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Assoc.Prof.Dr. Chuwong Phongcharoenpanich
รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
Assoc.Prof.Dr. Pisit Boonsrimuang
ผศ.ดร.สถาพร พรหมวงศ์
Asst.Prof.Dr. Sathaporn Promwong
ผศ.สุรพล บุญจันทร์
Asst.Prof. Surapol Boonjan
ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ
Asst.Prof.Dr. Krit Wongrujira
ผศ.ดร.พิเชฐ ม่วงนวล
Asst.Prof.Dr. Pichet Muangnoul
ผศ.ดร.นภัทร สระเอี่ยม
Asst.Prof.Dr. Napat Sra-ium
ผศ.ดร.สมเกียรติ ฤกษ์วรัญญู
Asst.Prof.Dr. Somkiat Lerkvaranyu
ผศ.อัครพล ตรีรัตน์
Asst.Prof. Akraphon Treerut
ผศ.ดร.สิรภพ ตู้ประกาย
Asst.Prof.Dr. Siraphop Tooprakai
ผศ.ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์
Asst.Prof.Dr. Thanate Pattanatadapong
ผศ.มนต์ชัย แช่มช้อย
Asst.Prof. Monchai Chamchoy
ผศ.ดร.พิชญ สุพรรณกูล
Asst.Prof. Pichaya Supanakoon
ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
Asst.Prof.Dr. Sorawat Chivapreecha
ผศ.ดร.ตุลยา ลิมปิติ
Asst.Prof.Dr. Tulaya Limpiti
ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
Asst.Prof.Dr. Chinnawat Surussavadee
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พุทธรักษ์
Asst.Prof.Dr. Nattakan Puttarak
ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ
Dr. Sompong Wisetpanichkij
ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา
Dr. Peeramed Chodkaveekityada

เจ้าหน้าที่

ดร. สนิท เตียวฉิ้ม
Dr. Sanit Teawchim
คุณณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย
Narongsak Manositthichai
คุณมณีรัตน์ อนุพันธ์สืบสาย
Maneerat Anupansuebsai