ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไปรายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications Engineering)
Download

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 1 – Semester 1

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01006030แคลคูลัส 1
CALCULUS 1
3 (3-0-6)
01006020ฟิสิกส์ทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS 1
3 (3-0-6)
01006021ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1
1 (0-3-2)
01006024 เคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY
3 (3-0-6)
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
1 (0-3-2)
01006010/
01006011
กลศาสตร์วิศวกรรม/วัสดุวิศวกรรม
ENGINEERING MECHANICS / ENGINEERING MATERIALS
3 (3-0-6)
01006012/
01006015
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / เขียนแบบวิศวกรรม
COMPUTER PROGRAMMING / ENGINEERING DRAWING
3 (3-0-6)
90595001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
FOUNDATION ENGLISH
3 (3-0-6)
01006028 เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS
1 (0-3-2)
รวม21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 1 – Semester 2

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01006031แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
3 (3-0-6)
01006022ฟิสิกส์ทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS 2
3 (3-0-6)
01006023ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2
1 (0-3-2)
01006010/
01006011
กลศาสตร์วิศวกรรม/วัสดุวิศวกรรม
ENGINEERING MECHANICS / ENGINEERING MATERIALS
3 (3-0-6)
01006012/
01006015
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / เขียนแบบวิศวกรรม
COMPUTER PROGRAMMING / ENGINEERING DRAWING
3 (3-0-6)
90595002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
3 (3-0-6)
90591001เรารัก สจล.
I LOVE KMITL
2 (1-2-3)
90591002กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1 (0-3-2)
รวม19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 2 – Semester 1

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016101คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
3 (3-0-6)
01016230การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS 1
3 (2-2-5)
01016232สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ELECTROMAGNETIC FIELDS
3 (3-0-6)
01016234การออกแบบวงจรดิจิทัลและลอจิก
DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN
3 (2-2-5)
01016236สัญญาณและระบบ
SIGNALS AND SYSTEMS
3 (3-0-6)
90595003ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
3 (3-0-6)
90592XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิถีแห่งสังคม
GENERAL EDUCATION
3 (X-X-X)
รวม21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 2 – Semester 2

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016231การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS 2
3 (3-0-6)
01016233คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ELECTROMAGNETIC WAVES
3 (2-2-5)
01016235อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ENGINEERING ELECTRONICS
3 (3-0-6)
01016237การวัดและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
3 (3-0-6)
01016238ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS LABORATORY
1 (0-3-1)
01016239ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
MICROPROCESSOR THEORY AND APPLICATIONS
3 (3-0-6)
01016240ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
MICROPROCESSOR LABORATORY
1 (0-3-1)
01016241หลักการสื่อสาร
PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
รวม20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 3 – Semester 1

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016330ระบบควบคุม
CONTROL SYSTEMS
3 (3-0-6)
01016331โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง
COMMUNICATION NETWORK AND
TRANSMISSION LINES
3 (3-0-6)
01016332การสื่อสารแบบดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
01016334การสื่อสารทางแสง
OPTICAL COMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
01016335การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
3 (3-0-6)
01016341ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
LABORATORY 1
1 (0-3-1)
90593XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด
GENERAL EDUCATION
3 (X-X-X)
รวม19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 3 – Semester 2

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016333ระบบสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่
MOBILE AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
3(3-0-6)
01016336/ 01016337วิศวกรรมไมโครเวฟ /การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
MICROWAVE ENGINEERING/
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
3 (3-0-6) / 3 (2-2-5)
01016338/ 01016339วิศวกรรมสายอากาศ/เทคโนโลยีการสื่อสารแถบความถี่กว้างสมัยใหม่
ANTENNA ENGINEERING/ MODERN BROADBAND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
3 (3-0-6) / 3 (3-0-6)
01016340สัมมนาทางวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม
PROFESSIONAL TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING SEMINARS
1 (0-3-1)
01016342ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
LABORATORY 2
1 (0-3-1)
01016343เตรียมโครงงาน
PRE-PROJECT
1 (0-3-6)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
TELECOMMUNICATIONS ELECTIVE
3 (X-X-X)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
TELECOMMUNICATIONS ELECTIVE
3 (X-X-X)
รวม18

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
Year 3 – Summer

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01006004การฝึกงานอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TRAINING
0 (0-45-0)
รวม0

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
Year 4 – Semester 1

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016550โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING PROJECT 1
3 (0-9-6)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
TELECOMMUNICATIONS ELECTIVE
3 (X-X-X)
90591XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต
GENERAL EDUCATION
3 (X-X-X)
90595XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร
GENERAL EDUCATION
3 (X-X-X)
XXXXXXXXวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
FREE ELECTIVE
3 (3-0-6)
รวม15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
Year 4 – Semester 2

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016551โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING PROJECT 2
3 (0-9-6)
010164XXวิชาเลือกเฉพาะสาขา
TELECOMMUNICATIONS ELECTIVE
3 (X-X-X)
90594XXXวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ
GENERAL EDUCATION
3 (X-X-X)
9059XXXXวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION
3 (X-X-X)
XXXXXXXXวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
FREE ELECTIVE
3 (3-0-6)
รวม15

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Telelcommunications Elective

รหัสวิชา
Code
ชื่อวิชา
Subject
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits (L-E-S)
01016450 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM 3 (3-0-6)
01016451 การโปรแกรมเครือข่าย
NETWORK PROGRAMMING
3 (2-2-5)
01016452เทคโนโลยีการสื่อสารการบินเบื้องต้น
INTRODUCTION TO AERONAUTICAL COMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
01016453การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
NETWORK SECURITY
3 (3-0-6)
01016454เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง
ADVANCED NETWORK TECHNOLOGY
3 (2-2-5)
01016455การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงบนอุปกรณ์ FPGA
ADVANCED DIGITAL SYSTEMS DESIGN ON FPGA
3 (2-3-6)
01016456การสื่อสารทางสถิติเบื้องต้น
INTRODUCTION TO STATISTICALCOMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
01016457เทคโนโลยีช่องสัญญาณการอ่านข้อมูล
READ CHANNEL TECHNOLOGY
3 (3-0-6)
01016458การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดและรหัสช่องสัญญาณ
SOURCE AND CHANNEL CODING
3 (3-0-6)
01016459การออกแบบวงจรรวม
INTEGRATED CIRCUITS DESIGN
3 (3-0-6)
01016460การประยุกต์ใช้วงจรรวมสำหรับการสื่อสาร
INTEGRATED CIRCUIT APPLICATION FOR COMMUNICATIONS
3 (2-2-5)
01016461การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห์
MULTI-CARRIER DIGITAL COMMUNICATIONS
3 (3-0-6)
01016462ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM
3 (3-0-6)
01016463ระบบเรดาร์และการหาตำแหน่ง
RADAR AND LOCALIZATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
01016464วิศวกรรมการกระจายเสียงดิจิทัล
DIGITAL BROADCASTING ENGINEERING
3 (3-0-6)
01016465เทคโนโลยีระบบวิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์
SOFTWARE-DEFINED RADIO SYSTEM TECHNOLOGY
3 (2-2-5)
01016466หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
SPECIAL TOPICS IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
3 (3-0-6)