ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไปรายละเอียด
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications Engineering)
Download