ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไปรายละเอียด
ชื่ออเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อยอ่ (ภาษาไทย) : วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
(ภาษาอังกฤษ) : D.Eng. (Electrical Engineering)
Download