ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พรหมวงศ์