ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ) : D.Eng. (Electrical Engineering)
Download