ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Telecommunications Engineering)
ชื่อยอ่ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อยอ่ (อังกฤษ) : M.Eng. (Telecommunications Engineering)
Download