ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)
ชื่อยอ่ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อยอ่ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications Engineering)
Download