หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 4A ภาคการศึกษาที่ 1/2562

[ กลับหน้าหลัก ]


A621401 : ระบบตรวจสอบและตอบสนองเมื่อเกิดอัคคีภัย
A621402 : เครื่องตรวจวัดความเร็วเเละเเจ้งเตือนยานพาหนะในบริเวณพื้นที่จำกัดความเร็ว
A621403 : ระบบประเมินคุณภาพเมล็ดข้าวไทยโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ
A621404 : การพัฒนาระบบถ่ายภาพ ประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ สำหรับประยุกต์ใช้งานกับดาวเทียม CubeSat ขนาด 1U
A621405 : การพัฒนาระบบ On-Board Computer และระบบจัดการไฟฟ้าสำหรับ CubeSat ขนาด 1U
A621406 : ระบบสื่อสาร VHF/UHF, ระบบ APRS และเครือข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน SatNOGS
A621407 : ระบบจัดการขยะรีไซเคิล
B621401 : การพัฒนาระบบโทรมาตรสำหรับการวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
B621402 : ระบบบริหารจัดการที่จอดรถยนต์
B621403 : การออกแบบและสร้างสายอากาศรูปตัววีสาหรับแถบความถี่ย่านยูเอชเอฟ
B621404 : ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
B621405 : ระบบอัตโนมัติสำหรับการดูแลพืช
B621406 : การพัฒนายานพาหนะสำหรับขนส่งของภายในอาคารควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายไร้สาย
B621407 : ระบบระบุตำแหน่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์
B621408 : ระบบตรวจวัดปริมาณขยะภายในถังขยะสำหรับเมืองอัจฉริยะ
B621409 : ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนเลี้ยงไก่อัจฉริยะ
B621410 : ระบบสังเกตการณ์การสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการสื่อสารการเดินอากาศ
C621401 : ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่บน Raspberry Pi
C621402 : ระบบติดตามช้าง
C621403 : ระบบวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการบินของนักบิน
C621404 : ระบบประมวลผลข้อมูลการบินเพื่อการบริหารจัดการ
C621405 : ระบบตรวจจับช่องโหว่
C621406 : การเข้าและถอดรหัสแอลดีพีซีบนบอร์ด FPGA สำหรับมาตรฐาน 5G
C621407 : แอพพลิเคชันระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัตโนมัติสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
C621408 : ระบบรายงานค่าสัญญาณชีพของผู้ป่วยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
C621409 : ระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
C621410 : การเข้ารหัสและถอดรหัสโพลาร์บนบอร์ด FPGA สำหรับมาตรฐาน 5G
D621401 : เครื่องแปลภาษามือเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแอปพลิเคชัน
D621402 : ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กรขนาดเล็ก
D621403 : การศึกษารูปแบบการกระจายอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนระบบปิด
D621404 : ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับรถโรงเรียน
D621405 : อุปกรณ์ระบุตำแหน่งจีพีเอสพลังงานต่ำด้วยโซล่าเซลล์
D621406 : ระบบเลือกซื้อสินค้า
D621407 : เครื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคไตและเบาหวานจากปัสสาวะในห้องน้ำชาย
D621408 : ระบบตรวจสอบอุณหภูมิและปริมาณการใช้งานไฟฟ้า
D621409 : ระบบควบคุมการเพาะปลูกพืชสำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก
E621401 : แบบจำลองการเข้าใช้งานหลายช่องทางของเครือข่ายดาวเทียมลอร่า
E621402 : การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่มีผลกระทบจากเมฆ
E621403 : ระบบบริหารลานจอดรถอัตโนมัติ
E621404 : ไกด์นำชมพิพิธภัณฑ์แบบอัตโนมัติ
E621405 : เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะ
E621406 : ระบบเฝ้าสังเกตการณ์โดยใช้เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสความแม่นยำสูงผ่านคลาวด์ สำหรับรถจักรกลเกษตร
E621407 : การวัดและตรวจจับสัญญาณรบกวนของระบบ GNSS
E621408 : ล็อกประตูอัจฉริยะสำหรับ Airbnb
E621409 : ระบบฟาร์มกุ้งอัจฉริยะผ่านโครงข่ายเซลลูลาร์ ไอโอที
E621410 : ระบบการพิสูจน์เอกลักษณ์จระเข้โดยใช้การประมวลผลภาพ