รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมคม สจล.ในฐานะอนุกรรมการด้านความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคของกสทช. เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

โดยวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ (Mayfair) ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อหัวข้อการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. …)